فایل های دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات - صفحه 1

مدیریت بهینه ریز شبکه های هوشمند نامتعادل با قید کیفیت توان در طول چند انتقال زمان بندی شده بین حالت

در این مقاله، بهینه سازی شبکه هوشمند دارای بارهای غیر خطی با قیود کیفیت توان برای چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای پیشنهاد شده است. بارها، تولید و ذخیره انرژی برای حداکثر سود ریز شبکه زمان بندی می شوند.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل