فایل های دسته بندی بهداشت عمومی - صفحه 1

سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای برای تعمیر و نگهداری عملکردمحور کلینیک ها

استفاده گسترده از کلینیک های عمومی در سالهای اخیر اهمیت فعالیت های غیرمرکزی در مجموعه های پشتیبان مراقبت از بیمار را نشان داده است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل