فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

ارتباط بین افشای داوطلبانه و مدیریت سود

این مقاله دامنه ای را که در آن مدیران از حسابداری اختیاری برای کاهش هزینه های مربوط به افشای داوطلبانه به طور کلی و مدیریت خطای پیش بینی به طور خاص، استفاده می کنند، بررسی می کند.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برآورد مجدد و مقایسات انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی مبتنی بر حسابداری برای شرکت های هندی

هدف این مقاله، توسعه یک مدل پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های تولیدی هند، روی نمونه ای از 208 شرکت، شامل تعداد برابری از شرکت های دارای اسناد نکول شده و شرکت های فاقد اسناد نکول شده می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشکیل تیم حسابرسی

این مقاله به بحث در مورد تشکیل تیم حسابرسی می¬پردازد. تیم¬های حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تاثیر می¬گذارند، و تشکیل تیم¬ها با هدف یک اقدام مشارکت حسابرسی صورت می¬گیرد که تحت تاثیر رویه¬ها و فرایندهای مدیریت شرکت حسابرسی قرار دارد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل